Somethin’ blowing in the wind…

I’m Blow. I communicate with city. I’m thinking all the time I am creating. I perceive the surrounding. My soul is honest and outspoken. Am I what is blowin’ in the wind?

Já jsem Blow. Komunikuji s městem. Přemýšlím celou dobu, kdy tvořím. Vnímám okolí. Má duše je upřímná a otevřená. Jsem to, co vlaje vánkem?


Yes, and how many years can a mountain exist,
before it’s washed to the sea?
Yes, and how many years can some people exist,
before they’re allowed to be free?


Ano, a kolik let může existovat hora,
než je smyta do moře?
Ano, a kolik let můžou někteří lidé existovat,
než je jim povoleno být svobodní?